Skip to main content

10-05-1940 Een dag voor de bezetting

Uit de Klink van 1990

10 mei 1940 in het raadhuis
Aan de hand van zijn - originele – aantekeningen herinnert de heer W.M.B.Bosman zich de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort op de eerste oorlogsdag, 10 mei 1940. Des morgens vroeg was hij reeds door een buurman -de heer Leefsma- op de hoogte gesteld van de inval van de Duitse troepen in ons land. Kort daarna, om 8 uur, was het voltallige college van B & W onder voorzitterschap van Burgemeester H.van Alphen in vergadering in het Raadhuis bijeen. Aan het gesprek werd deelgenomen door de wethouders A.J.van der Moolen en C.Slegers, alsmede de heer Bosman als waarnemend secretaris. De voorzitter schetste de algehele situatie in ons land als gevolg van het uitbreken van de oorlog enkele uren daarvoor en veronderstelde dat weldra ook Zandvoort hierin betrokken zou worden.Het college nam een aantal besluiten en de voorzitter was overtuigd van de hulp die hij hierbij zou ontvangen, Wethouder van der Moolen behartigde de financiële zaken en aangelegenheden betreffende voeding en levensmiddelenbeheer vielen onder wethouder Slegers. De maatregelen die met directe ingang genomen werden waren:
 
- de gemeentelijke rekeningen en de kas moesten per 10 mei opgemaakt en afgesloten worden. Hetzelfde gold voor het Gas- en Waterbedrijf, waartoe directeur A.A.Cense opdracht kreeg;
- zo spoedig mogelijk moest een kasgeldlening aangetrokken worden;
- alle varkens in de gemeente moesten geregistreerd en geteld worden;
- levensmiddelen mochten het dorp niet verlaten en mochten slechts in beperkte mate verkocht worden om hamsteren te voorkomen;
- de Dienst van Publieke Werken kreeg opdracht om de kelder van het Raadhuis en het gebouw van Publieke Werken te versterken;
- de sirene op de remise moest ingeschakeld worden;
- het personeel van de reinigingsdienst moest beschikbaar blijven voor een luchtbeschermingstaak;
- op nader aan te wijzen plaatsen moesten loopgraven gemaakt worden.
 
Verder besloot het college om de scholen niet te sluiten - behalve de openbare kleuterschool - en om het aan de beslissing van de ouders over te laten of ze hun kinderen wilden thuishouden. Aangezien de gemeente Zandvoort in een groot evacuatieplan opvanggemeente was voor de gemeente Bussum, werd een ontvangstpost voor evacués ingericht. Aan het einde van de vergadering informeerde wethouder Slegers of de Zandvoortse bevolking de beslissingen van het college en de bevoegdheden wel zou erkennen.Kort en krachtig antwoordde voorzitter Van Alphen overtuigend:"Zonder Twijfel". Wanneer Burgemeester Van Alphen niet meer als zodanig zou kunnen optreden,zou de leiding van de gemeente berusten bij wethouder S legers, wanneer deze uitgeschakeld werd zou hij worden vervangen door wethouder Van der Moolen. Vervolgens riep de Burgemeester om negen uur het personeel van de gemeentesecretarie op zijn kamer en zei hen dat ons land in oorlog was en dat we daardoor onze vrijheid kwijt waren.Hij riep hen op collegiaal te zijn en hun plicht te vervullen voor de gemeente en voor de bevolking van Zandvoort. Met deze oproep eindigde deze korte bijeenkomst. Als detail herinnert de heer Bosman zich nog dat Helena Koper (dochter van Piet van 't Wapen) die werkzaam was bij de secretarie, haar emoties meer kon bedwingen en begon te huilen.

Harry Visser