Skip to main content

Burgemeester van Alphen

ZANDVOORT - Uit het Zandvoorts Nieuwsblad van 10 juni 1966: Oud-burgemeester H. van Alphen overleden

In het St. Elizabeths Gasthuis te Haarlem is eind vorige week, na een kortstondig ziekbed, nog vrij onverwachts overleden de oudburgemeester van Zandvoort, de heer H. van Alphen. Op verzoek van de overledene heeft de begrafenis woensdag j.l. op de Algemene Begraafplaats te Bergen, waar de overledene na zijn pensionering vele jaren woonde, in alle stilte plaats gehad. De heer Van Alphen bereikte de leeftijd van 84 jaar. Hij werd geboren op 28 december 1881 in Arnhem, werkte na zijn schoolopleiding eerst op het secretarie te Zutphen en werd in 1918 benoemd tot burgemeester van Westzaan. Met ingang van l oktober 1925 werd hij benoemd tot burgemeester van Zandvoort als opvolger van burgemeester Beekman en op 15 oktober 1925 door loco-burgemeester wethouder C. Slegers als burgemeester van Zandvoort geinstalleerd.

bld15621-ontvangst-keizer

Ontvangst van de Duitse keizer door Hr. van Alphen, foto archief GOZ BLD15621

 

 

Zandvoort telde toen ruim 6000 inwoners. Op 28 december 1946 bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd, doch in verband met zijn grote vitaliteit en zijn aktiviteit voor het herstel en wederopbouwwerk, dat door hem met kracht ter hand werd genomen, werd zijn ambtsperiode verlengd en had eerst op 29 januari 1948 zijn afscheid van de gemeente Zandvoort plaats, waarna hij werd opgevolgd door burgemeester Mr. H. M. van Fenema, die inmiddels per l juni 1966 ook alweer oud-burgemeester werd.

 

 

bld15641a

Kaartje van de Duitse keizer aan de heer A. van der Geer in Zandvoort

Deze had een garage annex autoverhuur

Archief GOZ BLD15641a

 

 

Aristocraat

Burgemeester Van Alphen heeft het in Zandvoort niet gemakkelijk gehad. Hij werd wel eens de aristocraat onder de burgemeesters genoemd en dat zeker niet ten onrechte. Hij droeg het hart hoog en het was moeilijk hem te benaderen. Het communistische raadslid de heer Blom merkte bij zijn afscheid onder andere op: „Er was eigenlijk geen mens, die zich op Uw spreekuur op z'n gemak voelde".

 

 

bld18593-cartoon

Spotprent over de strenge regels onder Burgemeester Van Alphen, foto: archief GOZ BLD18593

 

 

Met het horloge in de hand

Populair werd hij niet, evenmin als dit in zijn vorige gemeente Westzaan het geval was. Hijzelf wist dit maar al te goed. In zijn afscheidsrede zei hij ervan: „Ik heb nooit naar populariteit gestreefd, omdat ik wist, dat populaire burgemeesters meestal slappe burgemeesters zijn. Maar grijpt Uw kans, om van Zandvoort iets moois en groots te maken". Slapheid zal men deze voortvarende burgemeester van Zandvoort dan ook nooit kunnen verwijten. Een streng rechtvaardigheidsgevoel, stipte eerlijkheid "en grote punctualiteit, waren eigenschappen, die hem sierden en menigmaal kon men hem des morgens tegen negen uur op het Raadhuisplein zien met het horloge in de hand, om vast te stellen, wie van zijn ambtenaren niet precies op tijd waren, waarbij overtreders prompt bij hem op het matje werden geroepen.

 

 

bld17561ontvangst koningin emma

Begeleiding van de Koningin bij haar bezoek aan Zandvoort, foto: archief GOZ BLD17561

 

 

Elke dag een zeebad

Persoonlijk is het mij wel gebeurd, dat ik bij een aangevraagd onderhoud enkele minuten over tijd was. Bij het binnenkomen van zijn werkkamer zat, hij dan ook met het horloge in de hand en lanceerde dan onmiddellijk de opmerking: „U hield zich niet aan de afgesproken tijd, 10 uur is 10 uur en geen 2 minuten over tienen". En tóch was burgemeester Van Alphen in brede kring zeer gezien en geliefd. Hij koesterde een hartstochtelijke' liefde voor zijn badplaats en geen dag sloeg hij over om aan strand en zee te vertoeven. Tot diep in het najaar ging hij elke dag, gehuld in een badjas, na afloop van zijn dagtaak bij „Bad-Zuid" een zeebad nemen, weer of geen weer, burgemeester Van Alphen moest elke dag — al was het maar even — het water in. Hij was een zeer sportief man bovendien. Het wel en wee van de Zandvoortse sportverenigingen lag hem na aan het hart, en er was geen onderdeel van zijn ambtelijk werk, waaraan hij zich niet met hart en ziel wijdde. Doch hoe kon hij zich kwaad maken, wanneer een verenigingsuitvoering niet stipt op tjjd begon en het is wel gebeurd, dat hij daarom gebelgd de zaal weer verliet.

 

Uitgewerkt wederopbouwplan

Het was voor hem een bijna onoverkomelijk iets, dat hij in november 1943 uit Zandvoort werd uitgewezen door de bezetter, waarna hij naar Velp vertrok en tijdelijk opgevolgd werd door de toenmalige N.S.B.-burgemeester van Haarlem, de heer Plekker. Doch twee dagen' na de bevrijding was hij reeds weer in z'n liefd Zandvoort terug. Terug met een geheel uitgewerkt wederopbouwplan, dat hij tezamen met Ir. Friedhoff had uitgedacht en dat voor een groot deel werd gerealiseerd. Tijdens de bezetting wist hij de Duitsers zover te krijgen, dat deze toestemming gaven tot de aanleg van het huidige circuit, waardoor de onderlaag van de racebaan werd aangelegd met het puin van de grote afbraak van Zandvoort en waardoor honderden arbeiders werk hielden. Hij was de grondlegger van het circuit van Zandvoort en terecht werd deze thans wereldbekende racebaan als Burgemeester Van Alphenweg in 1948 geopend.

 

 

bld20620-alphen-en-fenema

Oud-burgemeester Van Alphen en zijn opvolger, de heer Fenema

Foto: Archief GOZ BLD20620

 

Fijnbesnaard mens

'Burgemeester Van'Alphen hield hartstochtelijk veel van Zandvoort en al liet hij dit niet in woorden blijken, zijn daden toonden het. Ook na zijn vertrek, toen hij in Bergen woonde, zag men hem meermalen in Zandvoort terug en na het overlijden van zijn vrouw kwam hij enkele jaren geleden op hoge leeftijd weer in z'n oude gemeente terug, om zijn intrek te nemen in de A.G. Bodaanstichting te Bentveld. Hij was een man, die ondanks zijn robuust en streng optreden, een klein hart had. Persoonlijk mocht ik dit ervaren, toen ik tijdens de bezetting z'n zoon kon helpen bij het onderduiken. Uit dankbaarheid daarvoor stuurde hij vanuit Velp meerdere malen een mandje kersen en een Gelders roggebrood. Burgemeester Van Alphen was ondanks zijn wat stuurse houding een fijnbesnaard en fijngevoelig mens, wie het wel en wee van zijn gemeente en haar inwoners na aan het hart lag. Daarom zal Zandvoort de herinnering aan deze grote burgemeester tot in lengte van jaren dankbaar bewaren.