Skip to main content

1951 - St.Agatha Parochie 100 jaar (online)

1951   100 jaar st.agatha parochie zandvoort

Klik op bovenstaande cover om het boekje online in te kijken

Gedenkboekje, uitgegeven ter gelegenheid

van het 100-jarige bestaan van de
Parochie Sint Agatha te Zandvoort

Samengesteld door Dr. H.J. Barnhoorn en
M.S.F. en Joh.G. Crabbendam

gedrukt bij de drukkerij van F.M. van Deursen

Omvang:
45 pagina's, geen ISBN-nummer

Waar te koop?
Is nergens meer te koop en ook 2e-hands zien we het niet.

Klik op het plaatje hieronder om het boekje te downloaden.

archive logo

Inleiding:

Een gedenkboek van een honderdjarige parochie samenstellen is geen gemakkelijke taak, vooral niet wanneer er slechts zo hier en daar onregelmatige aantekeningen zijn gemaakt van haar geschiedenis. Men moet dan na veel zoeken en snuffelen in allerlei archieven en bibliotheken en na veel correspondentie en de nodige inlichtingen van nog in leven zijnde personen, die lange jaren de geschiedenis van zulk een parochie hebben meegemaakt en zelf hebben doorleefd, de verschillende gegevens verzamelen en deze tot een doorlopend en overzichtelijk geheel trachten te vormen. Het moeilijke van deze taak hebben dan ook de samenstellers van dit gedenkboekje wel terdege ondervonden. Zij hebben echter tijd noch moeite gespaard om zo volledig mogelijk te zijn. Ik wil dan ook gaarne in dit voorwoord mijn oprechte dank uitspreken voor de grote zorg, welke zij aan het schrijven van dit boekje hebben besteed. Allereerst gaat mijn dank uit naar de Zeer Eerw. Heer Pastoor C. Holtkamp, die in kleine artikeltjes in ,,Sursum Corda" de voorgeschiedenis schreef van onze parochie. Maar vervolgens dank ik de Zeer Eerw. Pater H. Barnhoorn M.S.F., een van onze „Zandvoortse priesters", voor zijn terugblik op het geestelijk leven van onze parochie, zoals dat zich op verschillende manieren heeft geuit, bijzonder in de roepingen tot het H. Priesterschap en tot het kloosterleven. En tenslotte breng ik hierbij mijn grote dank aan de heer J. Crabbendam, die door de beschrijving van de gehele geschiedenis van onze parochie voor zijn rekening te willen nemen, wel het leeuwenaandeel heeft gehad in de samenstelling van het boekje en zeer veel werk daarvoor heeft moeten verrichten. Het geheel ziet er zeer aantrekkelijk uit; én naar vorm én naar inhoud. Gestoken in een sierlijk kleedje is het bovendien verlucht met tal van foto's, die bij onze parochianen de herinnering aan heel wat „oude bekenden" levendig zullen houden. Ook de uitgever en drukker, de heer Fr. van Deursen, verdient hier alle lof. Het is mij daarom een zeer groot genoegen, dat ik namens het Kerkbestuur dit mooie gedenkboekje aan onze parochianen ter lezing mag aanbieden. En ik ben er van overtuigd, dat het met grote belangstelling gelezen zal worden. Zo is dan voor onze parochie een lange eeuw voorbijgegaan met al haar vreugden en zorgen, met al haar strijd en moeilijkheden. Maar ondanks vele teleurstellingen mogen wij toch dankbaar daarop terugzien en ons verheugen in de grote bloei van onze parochie en haar openbaar kerkelijk leven. Onze mooie kerk is daarvan een sprekend bewijs. Wij zijn dan ook zeer dankbaar jegens de goede God voor al de genaden en zegeningen, welke Hij in de loop van deze honderd jaren over de parochie van Zandvoort heeft doen neerdalen en wij bidden God vurig door de voorspraak van onze grote Patrones, de H. Agatha, dat Hij ook in de volgende eeuw onze parochie overvloedig moge zegenen.


P. VAN DIEPEN pr.,

Pastoor.

Zandvoort, 25 Juli 1951.