Bekende personen

Baron Collot d'Escury

Uit de Klink van 1986:
 
Baron Collot d'Escury
Henricus Martinus baron Collot d'Escury werd geboren op 20 juni 1860 te Ede (Gld.). Hij was getrouwd met Jeanne Jacqueline de Clercq Moolenburg, welke geboren was op 27 april 1865 te Taloe (Ned.-Indië). Na de geboorte van hun eerste zoon, Hendrik Adolf André, geboren 15 januari 1886 te Hoogezand, vertrok het gezin naar Nederlands-Indië, alwaar onze hoofdpersoon bij het Ned.Oost-Indische leger diende als Kapitein der Infanterie. In Palembang werd op 22 oktober 1888 hun tweede zoon, Cornelis Johannes geboren.

Wethouder van de Zandvoortse gemeenteraad

Hendrik werd in later jaren President van de Nederlandse Handelmaatschappij en Cornelis was als Ingenieur nadien werkzaam bij de Bataafse Oliemaatschappij. Na de legerperiode begon Henricus Martinus aan zijn baan in de burgermaatschappij. Het gezin vestigde zich in mei 1899 vanuit 's-Gravenhage te Zandvoort. Dat de baron in latere jaren kennelijk óók grote belangstelling had voor het plaatselijke politieke leven mag wel blijken uit het feit, dat hij ook geruime tijd deel uitmaakte van de Zandvoortse gemeenteraad en ook nog enige tijd als wethouder fungeerde. 

Gevelsteen in hal Raadhuis
Is zijn naam voor velen wellicht totaal onbekend een stille getuige van zijn raadslidmaatschap is nog tot op heden zichtbaar in de hal van ons raadhuis, alwaar een gevelsteen is aangebracht bij gelegenheid van de ingebruikname van het “nieuwe" raadhuis in 1912. Tezamen met de leden van het toenmalige gemeentebestuur en gemeenteraad prijkt ook de naam van "H.M.Baron Collot d'Escury, raadslid". In februari 1922 vertrok de baron met zijn vrouw wederom naar 's-Gravenhage, alwaar hij op 28 september 1933 overleed, hij werd 73 jaar.

bld07404


Theo Hilbers

JACOB van der WERFF

JACOB van der WERFF
plaatsvervangend Strandvonder te Zandvoort van 1915 - 1932.

Administratie strandvonderij
Geruime tijd geleden kwam Jaap van der Werff Wzn.- rustend broodbakker -bij mij aanlopen en stelde mij een oud kruideniersboek ter hand waarin zijn grootvader Jacob van der Werff Wzn zijn administratie als plaatsvervangend Strandvonder aantekende. Jaap, die zeer geïnteresseerd is in het verleden van Zandvoort, zei dat hij op het punt gestaan had om het opschrijfboek te vernietigen doch opeens het niet onmogelijk achtte dat wij voor "De Klink" er wat in zouden vinden. De redactie heeft reeds meerdere malen het opschrijfboekje bekeken doch steeds weer terzijde gelegd omdat men er, om in bakkers termen te blijven, lot nu toe geen brood in zag. Over de familie van der Werff te Zandvoort zou veel te vertellen zijn maar ik acht mij slechts gerechtigd om wat over de Plaatsvervangend Strandvonder Jacob van der Werff Wzn te schrijven.

bld09025Jacob van der Werff, Wethouder en Plaatsvervangend Strandvonder
te Zandvoort

Wethouder 1914-1918
Jacob van der Werff Wzn werd geboren op 23 februari 1867 en overleed op 9 mei 1942. Hij trouwde op 12 november 1896 met Catharina Schenk uit Koog aan de Zaan. het echtpaar kreeg vier kinderen t.w. Ambrozina, Catharina Clasina, Wilhelmina en Willem (de vader van Jaap). Jacob van der Werff had niet alleen een grote bakkerij en winkel, doch hij was een zeer meelevend lid van de Zandvoortse Gemeenschap. In 1908 werd hij lid van het Plaatselijk Bestuur van de Noord- en Zuid- Hollandsche Reddings Maatschappij. In dit bestuur vervulde hij de functie van secretaris-penningmeester. Jacob van der Werff werd meerdere malen tot lid van de Zandvoortse gemeenteraad gekozen en was Wethouder van 1914 tot 1918, een moeilijke periode met o.a. distributie die gemeentelijk geregeld werd. Niet alle lezers zullen de werkzaamheden van een Strandvonder en dan nog wel die van een Plaatsvervangend- of Waarnemend- Strandvonder duidelijk voor ogen staan.

Juridische correctie
Gestrande schepen en aangespoelde goederen waren in vroeger eeuwen een welkome buit voor de kust bevolking, ongetwijfeld ook voor de Zandvoorters, ten tijde van Karel de Vijfde (1500 - 1555) werd daarom een wet afgekondigd waarin de strandvonderij werd geregeld. Daarin werd vastgelegd: "Dat niemand bij nacht en ontij met krielen, zakken of slopen, mitsgaders met bijlen, saagen, hamers of diergelijke instrumenten langs of op het strand mocht loopen op poene of straffe van een juridische correctie". In de loop der eeuwen zijn Karel de Vijfde en zijn latere opvolgers erin geslaagd menslievendheid de boventoon te doen voeren.

Wetboek van Koophandel 
In 1824 kwamen de Reddingsmaatschappijen ook in Nederland aan bod en met enige trots kunnen wij vaststellen dat Zandvoort zijn rol hierin voortreffelijk meespeelde. Een zekere Cornelis van der Werff - of hij bakker was hebben wij niet kunnen vaststellen - was de eerste Plaatselijk bestuurder te Zandvoort van de Noord - en Zuid - Hollandsche Reddings Maatschappij, hij bekleedde deze verantwoordelijke functie van 1824 - 1858. Hij werd opgevolgd door P. van der Mije Jzn van 1858 - 1914. De regeling van de strandvonderij is met horten en stoten tot stand gekomen. Op 1 oktober 1838 kwam het Wetboek van Koophandel tot stand, waarin opgenomen regels onder het opschrift : Van Schipbreuk, stranding en zeevonden. Later kwam een afzonderlijke wet tot stand onder de naam "Wet op de strandvonderij". Enkele artikelen uit deze laatstgenoemde wet luiden:

art.1.— In alle aan zee grenzende gemeenten wordt het beheer der strandvonderij uitgeoefend door een strandvonder.

art.2.— De burgemeester der gemeente bekleedt van rechtswege het ambt van strandvonder.

art.3.— Onze Commissaris in de Provincie kan op aanbeveling van den strandvonder een of meer hulp strandvonders aanstellen,

art. 10.- Zodra Gedeputeerde Staten de rekening en verantwoording hebben goedgekeurd stort de strandvonder het verkregen batig saldo in de consignatiekas. Na 10 jaar vervalt het saldo aan de Staat.

Openbare veiling
Veelal zal de Plaatsvervangend Strandvonder de door hem geborgen goederen onderhands verkopen mits hij daartoe machtiging van Gedeputeerde Staten had ontvangen. De bepaling van de koopprijs kan daarbij vaak een hinderpaal zijn. Plaatsvervangend Strandvonder Jacob van der Werff placht de bijeen gegaarde goederen - meestal hout - in openbare veiling ten overstaan van een gerechtsdeurwaarder, bij opbod aan de meest biedende te verkopen. Wij noemen er enige: Op 21 December 1928 - een stormachtige maand - in opdracht van Jacob van der Werff in 302 kavels in openbare veiling bij opbod ten overstaan van de Gerechtsdeurwaarder Jacob Hollenberg te Haarlem (geboren te Zandvoort) verkocht. Er was grote belangstelling en de netto opbrengst is Fl. 1296,25. Een jaar later op 29 november 1929 hield de Strandvonder Jb. van der Werff wederom een openbare veiling van op strand aangespoeld hout. De in veiling gebrachte goederen - 47 kavels - brachten Fl. 322.- netto op. Deurwaarder was opnieuw Jacob Hollenberg te Haarlem geb. te Zandvoort, Hogeweg 18-26

K.C.M.

Burgemeester van Alphen

ZANDVOORT - Uit het Zandvoorts Nieuwsblad van 10 juni 1966: Oud-burgemeester H. van Alphen overleden

In het St. Elizabeths Gasthuis te Haarlem is eind vorige week, na een kortstondig ziekbed, nog vrij onverwachts overleden de oudburgemeester van Zandvoort, de heer H. van Alphen. Op verzoek van de overledene heeft de begrafenis woensdag j.l. op de Algemene Begraafplaats te Bergen, waar de overledene na zijn pensionering vele jaren woonde, in alle stilte plaats gehad. De heer Van Alphen bereikte de leeftijd van 84 jaar. Hij werd geboren op 28 december 1881 in Arnhem, werkte na zijn schoolopleiding eerst op het secretarie te Zutphen en werd in 1918 benoemd tot burgemeester van Westzaan. Met ingang van l oktober 1925 werd hij benoemd tot burgemeester van Zandvoort als opvolger van burgemeester Beekman en op 15 oktober 1925 door loco-burgemeester wethouder C. Slegers als burgemeester van Zandvoort geinstalleerd.

bld15621-ontvangst-keizer

Ontvangst van de Duitse keizer door Hr. van Alphen, foto archief GOZ BLD15621

 

 

Zandvoort telde toen ruim 6000 inwoners. Op 28 december 1946 bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd, doch in verband met zijn grote vitaliteit en zijn aktiviteit voor het herstel en wederopbouwwerk, dat door hem met kracht ter hand werd genomen, werd zijn ambtsperiode verlengd en had eerst op 29 januari 1948 zijn afscheid van de gemeente Zandvoort plaats, waarna hij werd opgevolgd door burgemeester Mr. H. M. van Fenema, die inmiddels per l juni 1966 ook alweer oud-burgemeester werd.

 

 

bld15641a

Kaartje van de Duitse keizer aan de heer A. van der Geer in Zandvoort

Deze had een garage annex autoverhuur

Archief GOZ BLD15641a

 

 

Aristocraat

Burgemeester Van Alphen heeft het in Zandvoort niet gemakkelijk gehad. Hij werd wel eens de aristocraat onder de burgemeesters genoemd en dat zeker niet ten onrechte. Hij droeg het hart hoog en het was moeilijk hem te benaderen. Het communistische raadslid de heer Blom merkte bij zijn afscheid onder andere op: „Er was eigenlijk geen mens, die zich op Uw spreekuur op z'n gemak voelde".

 

 

bld18593-cartoon

Spotprent over de strenge regels onder Burgemeester Van Alphen, foto: archief GOZ BLD18593

 

 

Met het horloge in de hand

Populair werd hij niet, evenmin als dit in zijn vorige gemeente Westzaan het geval was. Hijzelf wist dit maar al te goed. In zijn afscheidsrede zei hij ervan: „Ik heb nooit naar populariteit gestreefd, omdat ik wist, dat populaire burgemeesters meestal slappe burgemeesters zijn. Maar grijpt Uw kans, om van Zandvoort iets moois en groots te maken". Slapheid zal men deze voortvarende burgemeester van Zandvoort dan ook nooit kunnen verwijten. Een streng rechtvaardigheidsgevoel, stipte eerlijkheid "en grote punctualiteit, waren eigenschappen, die hem sierden en menigmaal kon men hem des morgens tegen negen uur op het Raadhuisplein zien met het horloge in de hand, om vast te stellen, wie van zijn ambtenaren niet precies op tijd waren, waarbij overtreders prompt bij hem op het matje werden geroepen.

 

 

bld17561ontvangst koningin emma

Begeleiding van de Koningin bij haar bezoek aan Zandvoort, foto: archief GOZ BLD17561

 

 

Elke dag een zeebad

Persoonlijk is het mij wel gebeurd, dat ik bij een aangevraagd onderhoud enkele minuten over tijd was. Bij het binnenkomen van zijn werkkamer zat, hij dan ook met het horloge in de hand en lanceerde dan onmiddellijk de opmerking: „U hield zich niet aan de afgesproken tijd, 10 uur is 10 uur en geen 2 minuten over tienen". En tóch was burgemeester Van Alphen in brede kring zeer gezien en geliefd. Hij koesterde een hartstochtelijke' liefde voor zijn badplaats en geen dag sloeg hij over om aan strand en zee te vertoeven. Tot diep in het najaar ging hij elke dag, gehuld in een badjas, na afloop van zijn dagtaak bij „Bad-Zuid" een zeebad nemen, weer of geen weer, burgemeester Van Alphen moest elke dag — al was het maar even — het water in. Hij was een zeer sportief man bovendien. Het wel en wee van de Zandvoortse sportverenigingen lag hem na aan het hart, en er was geen onderdeel van zijn ambtelijk werk, waaraan hij zich niet met hart en ziel wijdde. Doch hoe kon hij zich kwaad maken, wanneer een verenigingsuitvoering niet stipt op tjjd begon en het is wel gebeurd, dat hij daarom gebelgd de zaal weer verliet.

 

Uitgewerkt wederopbouwplan

Het was voor hem een bijna onoverkomelijk iets, dat hij in november 1943 uit Zandvoort werd uitgewezen door de bezetter, waarna hij naar Velp vertrok en tijdelijk opgevolgd werd door de toenmalige N.S.B.-burgemeester van Haarlem, de heer Plekker. Doch twee dagen' na de bevrijding was hij reeds weer in z'n liefd Zandvoort terug. Terug met een geheel uitgewerkt wederopbouwplan, dat hij tezamen met Ir. Friedhoff had uitgedacht en dat voor een groot deel werd gerealiseerd. Tijdens de bezetting wist hij de Duitsers zover te krijgen, dat deze toestemming gaven tot de aanleg van het huidige circuit, waardoor de onderlaag van de racebaan werd aangelegd met het puin van de grote afbraak van Zandvoort en waardoor honderden arbeiders werk hielden. Hij was de grondlegger van het circuit van Zandvoort en terecht werd deze thans wereldbekende racebaan als Burgemeester Van Alphenweg in 1948 geopend.

 

 

bld20620-alphen-en-fenema

Oud-burgemeester Van Alphen en zijn opvolger, de heer Fenema

Foto: Archief GOZ BLD20620

 

Fijnbesnaard mens

'Burgemeester Van'Alphen hield hartstochtelijk veel van Zandvoort en al liet hij dit niet in woorden blijken, zijn daden toonden het. Ook na zijn vertrek, toen hij in Bergen woonde, zag men hem meermalen in Zandvoort terug en na het overlijden van zijn vrouw kwam hij enkele jaren geleden op hoge leeftijd weer in z'n oude gemeente terug, om zijn intrek te nemen in de A.G. Bodaanstichting te Bentveld. Hij was een man, die ondanks zijn robuust en streng optreden, een klein hart had. Persoonlijk mocht ik dit ervaren, toen ik tijdens de bezetting z'n zoon kon helpen bij het onderduiken. Uit dankbaarheid daarvoor stuurde hij vanuit Velp meerdere malen een mandje kersen en een Gelders roggebrood. Burgemeester Van Alphen was ondanks zijn wat stuurse houding een fijnbesnaard en fijngevoelig mens, wie het wel en wee van zijn gemeente en haar inwoners na aan het hart lag. Daarom zal Zandvoort de herinnering aan deze grote burgemeester tot in lengte van jaren dankbaar bewaren.